Công tắc đôi CNC có led, 4 mẫu

280.000₫

- Dây 1- Dây đỏ + đen : đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng - Dây 2- Dây đỏ + đen + trắng: đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng, trắng bỏ ( nếu câu làm haza chớp 4 bóng xi nhan thì dây đỏ câu dây vào công tắc...

- Dây 1- Dây đỏ + đen : đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng

- Dây 2- Dây đỏ + đen + trắng: đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng, trắng bỏ ( nếu câu làm haza chớp 4 bóng xi nhan thì dây đỏ câu dây vào công tắc xi nhan, dây đen và trắng câu vào 2 dây ra cùa công tắc xi nhan )

- Dây 3 gồm Dây đỏ + đen + xanh : xanh mát, đò sáng led xanh, đen sáng led vàng - có thể câu vào dây đen  của Dây 1 và Dây 2 để báo trạng thái